Modlitby 49. týden, 5. – 11. prosince 2016

3. neděle adventní

49aPrvní čtení: Izajáš 35, 1-6a.10

Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Pane, povoláváš nás k sobě zvěstí o vykoupení, zahrnuješ nás plností možného pokoje a radosti v poušti současného světa.

Žízníme po Tobě, býváme mnohdy vyprahlí, nemáme vždy dostatek sil a jen kulháme za Tebou.

Prosíme, o Tvé povzbuzení, napřimuj nás znovu, když klesáme, ať naplňujeme Tvé povolání.

Continue reading

Začátek nejen adventu v České Lípě

První pobožnost ve znovu otevřené zimní modlitebně na faře v České Lípě sloužila sestra kazatelka Maruška Truncová. Za doprovodu pěveckého souboru Levamentum a přátel hudby byla zažehnuta první adventní svíčka. Věříme, že se na faru plně vrátí život…

img_4730 img_4727

Modlitby 48. týden, 28. listopadu – 4. prosince 2016

482. neděle adventní

První čtení: Izajáš 11, 1-10

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

Kriste, náš Otec Tě povolal, abys vládl a nesoudil podle zdání tohoto světa.

Tvé oči a uši jdou za hranice pozemského soudu, směřují nás k pokoji a ke skutečné lásce.

Proměňuj nás, prosíme, ať vidíme podstatu Tvé vlády, ať slyšíme Tvé slovo, odstraňujeme zlo a stáváme se kapkou dobra ve Tvém oceánu.

Continue reading

Jak zaujmout křesťanskou mládež v 21. století?

a15073425_1794145680823916_7376406927716610203_n-kopieSkvělou přednášku Davida Nováka na téma „Jak zaujmout křesťanskou mládež v 21. století?“ jsme vyslechli v pondělí 21. listopadu 2016. Přednášku připravila Komise pro práci s dětmi a byla to výborná tečka za Diecézními katedrami v tomto roce a zároveň malý vykřičník, pro všechny ty, kdo již pracují i zatím nepracují s dětmi a mládeží.

Záznam přednášky můžete získat na: http://www.uschovna.cz/zasilka/LFBXPIE6UM38IRXW-Y6U

SLAVNOST SVĚTLA V HRADCI KRÁLOVÉ

dscf4290-kopieU příležitosti konce jubilejního roku Jeronýma Pražského se konalo ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové setkání, které mělo mimořádně působivý ráz. Těch významů, které toto lidské shromáždění obsahovalo, bylo hned několik. 17. listopad v nás pochopitelně evokuje vzpomínky na studentské a později celonárodní demonstrace, které nastartovaly novodobé změny celé naší společnosti s touhou vymanit se z područí lživého a znesvobodňujícího komunistického režimu, na což při slavnosti zavzpomínal náměstek hradeckého primátora pan Jindřich Vedlich. Dalším významem tohoto listopadového setkání bylo rozšíření budoucí zvonohry o pětici nových zvonů z dílny pana Rudolfa P. Manouška, nesoucích jména významných osobností Jednoty bratrské, které velmi hezkým způsobem představil a charakterizoval bratr patriarcha. Během večerního obřadu se těmto zvonům dostalo jeho prostřednictvím nejen jejich uvedení, ale skrze přítomného jejich tvůrce zvonaře p. Manouška i významného svědectví o příběhu jejich nesnadného zrodu, kdy původní připravené formy v holandské zvonařské dílně byly zničeny mimořádně živelnou bouří a krupobitím, které kompletně zlikvidovalo celou střechu dílny a promočilo již k odlévání připravené formy. Nezbývalo než se pustit do náročných oprav budovy, teprve poté přišla řada na pětici středně velkých zvonů budoucí královéhradecké zvonohry.

Continue reading

Setkání dětí v Semilech

drabovnaO víkendu 11. – 13. 11. 2016 se uskutečnilo setkání dětí náchodského vikariátu v Semilech. Téma bylo Kámen Rabi Nachmana. Připomněli jsme si událost křišťálové noci, a zažili podivuhodný Šábat, kdy se lidé přibližují k Pánu Bohu. Našli jsme mnoho drahých kamenů na úpatí hory Kozákov a neocenitelně vřelé přijetí od semilských. Rád bych tímto jmenovitě poděkoval sestrám Ladě a Mie za opravdu andělské podmínky našeho pobytu v nádherném semilském sboru (i přes naše naléhání semilští nechtěli žádný příspěvek za náš pobyt!). Toto setkání bude, jak doufáme, též podpořeno z fondu pro práci dětí a mládeže při DR v HK.
TK

Modlitby 47. týden, 21. – 27. listopadu 2016

471. neděle adventní

První čtení: Izajáš 2,1-5

Slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Amósův. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!

Očekáváme, Pane, příchod posledních dnů. Tvůj soud je spravedlivý a přímý.

Ještě ale člověk povstává proti člověku, národ proti národu se cvičí v boji. Neumíme jako celek chodit po Tvých stezkách, vrháme se do tmy.

Prosíme, měj s námi ještě trpělivost. Prosíme, ukazuj nám všechny naše „zápasy“ v pravdě a světle. Veď nás k vrcholu pokoje a skutečného míru v Tobě.

Continue reading

Malí princové v Hradci

Možná jste v sobotu dopoledne v Hradci Králové potkali děti s papírem v ruce a možná vás dokonce poprosily, abyste jim nakreslili beránka. Někdo by to mohl považovat za podivné, ale každému kdo četl Malého prince už je to jasné. To všechno byli totiž Princové, kteří v doprovodu svých pilotů plnili všelijaké úkoly.

Od pátku 21. do neděle 23. října jsme totiž měli setkání dětí, které se neslo právě v duchu Exupéryho nejslavnější knížky. A sešlo se nás spoustu!

Za jediný víkend děti absolvovaly celou cestu Malého prince napříč světy. Potkaly Krále i Domýšlivce, Růži i Lišku a nakonec se vrátily zpátky na svoji planetku, kde je čekala spousta sladkostí.

Po celou dobu nad námi držela záštitu a starala se o nás a vařila nám hradecká farářka Františka Klásková, které za to patří velký dík. Setkání jsme si užili všichni, od nejmladších po nejstarší!

Napsala: Mariana Staffdscn1203enová
dscn1044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. A díky i Pánu Bohu za ochranu, a že tu byl s námi. (F.Klásková)

Nová pětice zvonů pro koncertní zvonohru v Hradci Králové

p2016-1022019Když se nám v létě ozval pan zvonař Petr Rudolf Manoušek se zprávou, že bouře s kroupami velikosti golfových míčků rozbila střechy a vyplavila zvonárnu v holandském Astenu a přitom přišly vniveč i formy připravené k odlití, mysleli jsme si, že letos ve Sboru kněze Ambrože už nejspíš další pětici zvonů královéhradecké zvonohry slavnostně uvést nestihneme. V říjnu jsme však dostali radostnou zprávu, že se to přece jen podaří, a tak vás všechny srdečně zveme na slavnostní uvedení nových pěti zvonů, které tentokrát nesou jména postav spjatých s počátky Jednoty bratrské: Petr Chelčický, Bratr Řehoř, Matěj z Kunvaldu, Tůma Přeloučský a Lukáš Pražský. Toto slavnostní uvedení zvonů ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové bude navíc letos spjato i se Slavností světla v Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu v 17.00 hod., při kterém si s vděčností uvědomíme, že bez osvobodivého zvonění klíčů v listopadu 1989 bychom dnes nejspíš žádné nové zvony nerozezněli. Slavnost povede bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta spolu s bratrem biskupem Mgr. Pavlem Pechancem a zúčastní se jí také mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek i iniciátoři zvonohry z řad hudebníků: hudební skladatel a náš nejlepší carillonér Radek Rejšek a varhanice Jiřina Dvořáková Marešová, kteří ji doprovodí svým hudebním uměním.

Continue reading